Keväällä 2021 valmistui Lasten ja nuorten säätiölle toteuttamani opinnäytetyö ”Yritysyhteistyön kehittäminen Read Hour -kampanjassa”. Syyskuussa kolmatta kertaa järjestettävä Read Hour -kampanja kokoaa yhteen laajan kumppaniverkoston tekemään vastuullisuustyötä yhdessä lukutaidon puolesta. Kampanjan tavoitteena on innostaa suomalaiset ja erityisesti nuoret lukemaan.

Read Hour -kampanja tuli itselleni tutuksi, kun työskentelin Lasten ja nuorten säätiössä viestinnän harjoittelijana syksyllä 2020. Sain työskennellä Suomen suurimman lukutaitokampanjan parissa ja nähdä, kuinka tärkeää yritysyhteistyö on kampanjan toteutuksen kannalta.

Sen lisäksi, että yritysyhteistyöllä pyritään Read Hour -kampanjassa laajaan näkyvyyteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, kumppanit tuovat kampanjan ympärillä käytävään keskusteluun erilaisia näkökulmia.

Parhaimmillaan yhteistyö mahdollistaa jotain sellaista, jota kumppanit eivät voisi yksin saavuttaa.

Tutkin opinnäytetyössäni, millä tavalla yritysyhteistyötä voidaan kehittää Read Hour -kampanjassa. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen kokemukseen yhteistyöstä kampanjassa, ja luoda sen pohjalta konkreettisia kehitysideoita, joita Lasten ja nuorten säätiö voi hyödyntää toiminnassaan. Toteutin tutkimuksen haastattelemalla viittä henkilöä, joiden edustamat yritykset osallistuivat viimeisimpään lukutaitokampanjaan.

Opinnäytetyö on aiheensa vuoksi tarpeellinen ja ajankohtainen, sillä on odotettavissa, että sektorit ylittävän yhteistyön merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Kuten tutkimuksesta ilmenee, yritykset ja järjestöt toivovat aiempaa syvällisempää kumppanuutta, jonka tavoitteena on tuottaa arvoa yhteistyön osapuolille, sidosryhmille sekä yhteiskunnalle.

Parhaimmillaan yhteistyö mahdollistaa jotain sellaista, jota kumppanit eivät voisi yksin saavuttaa. Onnistunut yhteistyö edellyttää ymmärrystä yritysten ja järjestöjen välisestä suhteesta, mihin tarpeeseen opinnäytetyöni on tehty. Tutkimustulosten pohjalta olen koonnut järjestöille viisi vinkkiä yritysyhteistyön kehittämiseksi.

1. Aseta yhteiset tavoitteet

Yhteistyötä varten on tärkeää määritellä yksi tai useampi tavoite, joiden saavuttamiseksi kumppanit yhdessä työskentelevät. Hyvä tavoite on selkeästi määritelty, mitattavissa oleva, realistinen, aikaan sidottu ja tavoittelemisen arvoinen. Tavoitteet ohjaavat yhteistyötä ja auttavat saavuttamaan halutun lopputuloksen.

2. Järjestä kumppaneille mahdollisuus tavata toisiaan

Yhteistyökumppaneille on hyvä järjestää tapaaminen, joka mahdollistaa heille keskinäisen tutustumisen, yhteisen ideoinnin ja ajatustenvaihdon. Yhteistyön tekeminen on luontevampaa, kun kumppanit ovat tuttuja keskenään. Kumppaneilla voi olla kiinnostusta työskennellä myös keskenään, jolloin tapaaminen voi johtaa tiiviimpään yhteistyöhön kumppanien välillä.

3. Toteuta vapaaehtoistoimintaa

Jatkossa on odotettavissa, että yhteistyökumppanien henkilöstölle vapaaehtoinen ja työajalla tapahtuva vapaaehtoistoiminta yleistyy osana yhteistyötä. Vapaaehtoistoiminnalla on positiivisia vaikutuksia henkilöstön motivaatioon, yhteisöllisyyteen sekä hyvinvointiin, kun työntekijät pääsevät tekemään itselleen merkityksellisiä asioita. Samalla vapaaehtoistoiminta sitouttaa laajemmin koko työyhteisön mukaan yhteistyöhön, jolloin kyse ei ole vain muutaman henkilön välisestä hankkeesta.

4. Panosta vuorovaikutukseen

Yhteistyössä on kyse ennen kaikkea ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Avoin vuorovaikutus, kyky ottaa erilaiset toimijat huomioon ja kyky keskustella hankalistakin asioista luovat hyvän pohjan yhteistyölle. Kumppaneilta palautteen ja ajatusten kerääminen kannattaa ottaa osaksi jokaista yhteistyötä. Saadun tiedon avulla yhteistyötä voi kehittää entistä sujuvammaksi.

5. Raportoi kumppaneille säännöllisesti tuloksista

Yhteistyötä varten on määriteltävä mittarit, joilla yhteistyön onnistumista mitataan. Koska yhteistyö vaatii kaikilta osapuolilta resursseja, on sen tuotettava tuloksia. Kumppaneille on tärkeää raportoida yhteistyön tuloksista säännöllisesti ja läpinäkyvästi. On kuitenkin muistettava, että jotkut tavoitteet ilmenevät vasta pidemmän ajan kuluttua, eivätkä kaikki tulokset ole aina taloudellisesti mitattavissa.

Opinnäytetyö ”Yritysyhteistyön kehittäminen Read Hour -kampanjassa” on kokonaisuudessaan luettavissa Theseuksessa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Key Finnish Swedish English
1